Home

El Govern de Cantàbria, per mitjà de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Turisme i Comerç, convoca ajudes per recolzar la creació de tallers artesans i l’adaptació dels existents a les necessitats productives actuals amb una assignació pressupostària de 70.000 euros.

Els beneficiaris es refereixen a persones físiques o jurídiques legalment constituïdes que siguin titulars d’empreses artesanes d’estètica o de creació artística, tradicional o popular, o bé d’artesania de béns de consum (alimentació).

Les inversions subvencionables, que com a mínim seran d’1.000 euros, són la creació, ampliació, modernització i trasllat de locals destinats a tallers artesans o al desenvolupament d’una activitat artesanal, així com l’adquisició de maquinària, eina o equip auxiliar que es vinculin a l’exercici de l’activitat. L’ordre especifica que no se subvencionaran vehicles, tributs, despeses financeres, d’assessoria o semblants, així com despeses de redacció de projectes, IVA o qualsevol de les inversions en les quals el venedor dels actius fos soci o partícip de l’empresa vinculada amb la del adquiriente o que donés lloc a l’autofacturació. També s’assenyala que no es podran subcontractar les activitats subvencionades.

CANTABRIA lostojos_artesanía_pepenogales

La màxima subvenció establerta és d’un 30% de l’import de la inversió i el termini de presentació és d’un mes a partir de la data de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOC.

Poden consultar-se les bases completes al següent enllaç

Advertisements